Tin tức & sự kiện

31/01/2023

HTW: Báo cáo tài chính quý 4/2022

31/01/2023

HTW: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

28/01/2023

BCTC 4/2022 HTW - Một năm tăng trưởng đột phá.

20/10/2022

HTW: Báo cáo tài chính quý 3/2022

11/10/2022

HTW: Bổ nhiệm Ông Từ Dương Thắng giữ chức vụ Phó Giám Đốc Công ty

22/08/2022

HTW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

01/08/2022

HTW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

25/07/2022

HTW: Báo cáo tài chính quý 2/2022

08/07/2022

HTW: Bổ nhiệm Ông Trần Văn Hóa giữ chức Giám Đốc Công ty từ 30/06/2022

10/05/2022

HTW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

HTW: Báo cáo tài chính quý 1/2022

05/04/2022

HTW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HTW của CTCP Cấp nước Hà Tĩnh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4/2022 (Thời gian chính thức sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Khách sạn Sailing – đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh
          - Nội dung họp: + Thông qua các báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban điều hành, báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
+ Thông qua các tờ trình
· Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
· Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021;
          - Nội dung họp: · Tờ trình về mức tiền lương cho Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị;
· Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
· Tờ trình hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch và rút đăng ký lưu ký cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh;
          - Nội dung họp: · Tờ trình triển khai dự án nâng công suất hệ thống cấp nước thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận giai đoạn 3 (2022 – 2025);
· Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

17/03/2022

HTW: Báo cáo tài chính năm 2021

17/03/2022

HTW: Báo cáo thường niên 2021

10/03/2022

HTW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/02/2022

HTW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/01/2022

HTW: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

21/01/2022

HTW: Báo cáo tài chính quý 4/2021

25/10/2021

HTW: Báo cáo tài chính quý 3/2021