Tin tức & sự kiện

27/06/2023

Giá hàng hóa tụt dốc: Tin tốt cho các NHTW, nhưng là tín hiệu chẳng lành về nền kinh tế

Giá hàng hóa đang trên đà giảm, báo hiệu sự giảm tốc của nền kinh tế toàn cầu, nhưng lại hỗ trợ các NHTW trong cuộc chiến chống lạm phát.

14/06/2023

Hủy niêm yết cổ phiếu

13/06/2023

Cổ phiếu HTW, CVP sắp rời sàn UPCoM

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của CTCP Cảng Cửa Việt (UPCoM: CVP) và CTCP Cấp nước Hà Tĩnh (Hawasu, UPCoM: HTW).

13/06/2023

HTW: Ngày 06/07/2023, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Cấp nước Hà Tĩnh

08/05/2023

BCTC 1/2023 HTW - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 0,78 tỷ đồng tăng 1,5% so với cùng kỳ.

27/04/2023

HTW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

27/04/2023

HTW: Thay đổi nhân sự

11/04/2023

HTW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2023

BCTC 2022 HTW - Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng đạt 11 tỷ đồng.

23/03/2023

HTW: Báo cáo thường niên 2022

23/03/2023

HTW: Báo cáo tài chính năm 2022

23/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HTW của CTCP Cấp nước Hà Tĩnh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4 năm 2023 (Thời gian chính thức sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường khách sạn Sailing - đường Xô viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh
          - Nội dung họp: - Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban điều hành; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
- Thông qua các Tờ trình:
+ Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022;
          - Nội dung họp: + Tờ trình về mức tiền lương cho Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
+ Tờ trình huỷ tư cách công ty đại chúng, huỷ đăng ký giao dịch và rút đăng ký lưu ký cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

22/02/2023

HTW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

20/02/2023

HTW: Công bố thông tin ngày đăng ký chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền

09/02/2023

HTW: Thay đổi nhân sự

05/02/2023

HTW: Giải trình liên quan Báo cáo tài chính quý 4/ 2022

31/01/2023

HTW: Báo cáo tài chính quý 4/2022

31/01/2023

HTW: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

20/10/2022

HTW: Báo cáo tài chính quý 3/2022

11/10/2022

HTW: Bổ nhiệm Ông Từ Dương Thắng giữ chức vụ Phó Giám Đốc Công ty