HTW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HTW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HTW của CTCP Cấp nước Hà Tĩnh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4 năm 2023 (Thời gian chính thức sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường khách sạn Sailing - đường Xô viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh
          - Nội dung họp: - Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban điều hành; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
- Thông qua các Tờ trình:
+ Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022;
          - Nội dung họp: + Tờ trình về mức tiền lương cho Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
+ Tờ trình huỷ tư cách công ty đại chúng, huỷ đăng ký giao dịch và rút đăng ký lưu ký cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

HNX