Tin tức & sự kiện

09/09/2022

HU3: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong BCTC giữa niên độ 2022

19/08/2022

HU3: Nhắc nhở chậm báo cáo ký kết hợp đồng soát xét và kiểm toán BCTC năm 2022

19/08/2022

HU3: Nhắc nhở chậm báo cáo ký kết hợp đồng soát xét và kiểm toán BCTC năm 2022

18/08/2022

HU3: Lưu ý Công ty về khả năng hủy niêm yết

16/08/2022

HU3: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

15/08/2022

HU3: Giải trình chênh lệch LNST BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

23/07/2022

HU3: Giải trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát

22/07/2022

HU3: Quyết định của HĐQT về việc ban hành Quy trình Kiểm toán nội bộ (kèm quy trình)

06/07/2022

HU3: Thông báo quyết định của Cục thuế Hà Nội về việc xử lý về thuế theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

05/07/2022

HU3: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách Kiểm toán nội bộ

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

16/06/2022

HU3: Quyết định của HĐQT về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ

05/05/2022

HU3: Giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát

05/05/2022

HU3: Quy chế nội bộ về quản trị công ty

29/04/2022

HU3: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

20/04/2022

Đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 vào diện kiểm soát kể từ ngày 20/04/2022 như sau:

14/04/2022

HU3: Thông báo về việc đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát

14/04/2022

HU3: Quyết định đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát

12/04/2022

HU3: Báo cáo thường niên năm 2021

01/04/2022

HU3: Thông báo và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022