DNSE Detail Stock HU3

UPCOM: CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3

Xây dựng nhà ở, chung cư

logo

HU3

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

37.00 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0.32 tỷ

Doanh thu

109 tỷ

0.22%

31.91

0

0.57

0%

0.22%

0.12%

11.25%

23.18%

40%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị Việt Nam

51%

Nghiêm Khắc Hùng

9.02%

Khác

39.98%

Tin tức & Sự kiện