Tin tức & sự kiện

04/10/2023

HU6: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/08/2023

HU6: ban hành Quy chế Công bố thông tin

13/07/2023

HU6: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

27/04/2023

HU6: Thay đổi nhân sự

27/04/2023

HU6: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

HU6: Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

07/04/2023

HU6: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/04/2023

HU6: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

03/04/2023

HU6: Quyết định lập danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

06/03/2023

BCTC 2022 HU6 - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 0 tỷ đồng.

06/03/2023

HU6: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

03/03/2023

HU6: Báo cáo thường niên 2022

03/03/2023

HU6: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên Báo cáo tài chính năm 2022

03/03/2023

HU6: Báo cáo tài chính năm 2022

01/03/2023

HU6: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

06/02/2023

HU6: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

30/01/2023

HU6: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

06/01/2023

HU6: Thông báo thay đổi nhân sự, cán bộ chủ chốt quản trị Công ty

05/01/2023

HU6: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023

03/01/2023

HU6: Danh sách ứng viên và sơ yếu lý lịch các ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023