Tin tức & sự kiện

06/01/2023

HU6: Thay đổi nhân sự

05/01/2023

HU6: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023

03/01/2023

HU6: Danh sách ứng viên và sơ yếu lý lịch các ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023

15/12/2022

HU6: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/12/2022

HU6: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

02/12/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HU6 của CTCP Đầu tư Phát triển nhà và đô thị HUD6 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 04/01/2023
          - Nội dung họp: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Hội trường tầng 2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội)
          - Thời gian họp: Dự kiến Thứ tư - ngày 04/01/2023

24/11/2022

HU6: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

21/11/2022

HU6: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

15/11/2022

HU6: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/11/2022

HU6: CBTT thông báo về việc thay đổi nhân sự vị trí Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS

03/10/2022

HU6: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

23/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HU6 của CTCP Đầu tư Phát triển nhà và đô thị HUD6 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 17/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán (tầng 2) Tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 17/10/2022 và xuất trình giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, giấy ủy quyền có chứng thực của chính quyền địa phương (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

12/09/2022

HU6: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/09/2022

HU6: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền

30/08/2022

HU6: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/07/2022

HU6: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

25/04/2022

HU6: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

31/03/2022

HU6: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/03/2022

HU6: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HU6 của CTCP Đầu tư Phát triển nhà và đô thị HUD6 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến Thứ tư - ngày 20/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Hội trường tầng 2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội).
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.