DNSE Detail Stock HU6

UPCOM: CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD6

Xây dựng nhà ở, chung cư

logo

HU6

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

48.00 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0.06 tỷ

Doanh thu

2.87 tỷ

0.01%

8.21

0

-0.06

0%

0.07%

0.05%

73.49%

0%

50%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Khác

100.00%

Tin tức & Sự kiện