Tin tức & sự kiện

18/01/2023

Hodeco (HDC): Kịp ghi nhận lãi bán cổ phần, LNST quý 4 tăng 68% so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (mã CK: HDC)  đã công bố BCTC quý 4/2022 và luỹ kế cả năm 2022. Sau khi trừ giá vốn Hodeco lãi gộp hơn 32 tỷ đồng, giảm 79% so với cùng kỳ. Như vậy, so với kế hoạch doanh thu 1.913 tỷ đồng và lợi nhuận 429,8 tỷ đồng, Công ty lần lượt không hoàn thành kế hoạch năm, chỉ hoàn thành 68% kế hoạch doanh thu và 98% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

03/01/2023

HUB: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc Khối Xây lắp 1

08/12/2022

Giao dịch bổ sung - 3,811,079 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi đăng ký niêm yết Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế như sau:


01/12/2022

HUB: Thông báo thay đổi đăng ký niêm yết

30/11/2022

HUB: Thông báo Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán (thay đổi lần 2)

29/11/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 3,811,079 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế (mã CK: HUB) được thay đổi đăng ký niêm yết với nội dung như sau:

25/11/2022

HUB: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết

22/11/2022

HUB: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11

22/11/2022

HUB: Thông báo công văn của UBCKNN về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu của HUB

04/11/2022

HUB: Đính chính Báo cáo kết quả đợ phát hành cổ phiếu

28/10/2022

HUB: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

28/10/2022

HUB: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu, tăng Vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty

21/10/2022

HUB: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

21/10/2022

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày ĐKCC để chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ VCSH Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế như sau:

21/10/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày ĐKCC để chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ VCSH Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế như sau:

21/10/2022

HUB: BCTC quý 3 năm 2022

17/10/2022

HUB: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận thông qua giao dịch với CTCP Bê tông và XD Thừa Thiên Huế

17/10/2022

HUB: Thông báo về ngày ĐKCC để chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ VCSH

11/10/2022

HUB: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vố cổ phần từ NVCSH

11/10/2022

HUB: Thông báo công văn của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu của HUB