Tin tức & sự kiện

23/12/2022

IBD: Thay đổi nhân sự

14/12/2022

IBD: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

08/12/2022

IBD: Thay đổi nhân sự

30/11/2022

IBD: Đặng Hoàng Ân - Phó Giám đốc - đã mua 80,000 CP

17/11/2022

IBD: Đặng Hoàng Ân - Phó Giám đốc - đăng ký mua 80,000 CP

15/11/2022

IBD: Lê Thị Ánh Tuyết - Trưởng Ban kiểm soát - đã mua 7,300 CP

09/11/2022

IBD: Nguyễn Trần Xuân Lan không còn là cổ đông lớn

09/11/2022

IBD: Nguyễn Thị Thùy Dương - Chủ tịch HĐQT - đã bán 630,000 CP

08/11/2022

IBD: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Tuấn Anh

01/11/2022

IBD: Lê Thị Ánh Tuyết - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký mua 7,300 CP

18/10/2022

IBD: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Trần Xuân Lan

13/10/2022

IBD: Nguyễn Thị Thùy Dương - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 630,000 CP

28/09/2022

IBD: Bổ nhiệm Ông Đặng Hoàng Ân giữ chức vụ Phó Giám Đốc phụ trách kinh doanh

19/09/2022

IBD: Bà Trần Thị Hương Xuân thôi giữ chức Thành viên HĐQT

29/08/2022

IBD: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

23/08/2022

IBD: Nguyễn Trần Xuân Lan - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 0 CP

19/08/2022

IBD: Trần Thị Hương Xuân - Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

10/08/2022

IBD: Lê Thị Ánh Tuyết - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 11,500 CP

29/07/2022

IBD: Lê Thị Ánh Tuyết - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 11,500 CP

27/07/2022

IBD: Bà Nguyễn Thị Thùy Dương được bầu đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT thay Bà Trần Thị Xuân Hương