Tin tức & sự kiện

05/12/2022

ICC: Thay đổi nhân sự

24/10/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 5,340 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ICC của CTCP Xây dựng Công Nghiệp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 53,4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.340 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 11/11/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức tại phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp. Địa chỉ: Số 71 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội (vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần) bắt đầu từ ngày 11/11/2022 và xuất trình căn cước công dân (hoặc chứng minh nhân dân) và Sổ sở hữu cổ phần.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

23/10/2022

Tuần 24-28/10: Có doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt hơn 53%

Trong tuần từ 24-28/10/2022, có 11 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tiền mặt. Trong đó tỷ lệ cao nhất là 53.4%.

20/10/2022

ICC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AMERICA LLC

14/10/2022

ICC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2021

14/10/2022

ICC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

13/10/2022

ICC sắp trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 53.4%

CTCP Xây dựng Công nghiệp (ICC, UPCoM: ICC) chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 53.4% (tương ứng cổ đông sở hữu 1 cp được nhận 5,340 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/10.

02/08/2022

ICC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

07/07/2022

ICC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/07/2022

ICC: Ông Nguyễn Đức Hòa là người được ủy quyền công bố thông tin

15/06/2022

ICC: Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 không đủ điều kiện tổ chức (lần 1)

09/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ICC của CTCP Xây dựng Công Nghiệp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 11/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 26, trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp, số 71 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
          - Nội dung họp: Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp sẽ thông báo sau

06/05/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ICC của CTCP Xây dựng Công Nghiệp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển chỉ tiêu vốn khác của chủ sở hữu (mã số 414) sang chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước (mã số 421a) số tiền: 47.341.805.451 đồng (bằng chữ: Bốn mươi bảy tỷ, ba trăm bốn mươi mốt triệu, tám trăm linh năm nghìn, bốn trăm năm mươi mốt đồng) trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021.
          - Thời gian thực hiện: 20/05/2022
          - Địa điểm thực hiện: Số 71 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

04/05/2022

ICC: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

26/04/2022

ICC: Báo cáo thường niên 2021

19/04/2022

ICC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13/04/2022

ICC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/03/2022

ICC: Báo cáo tài chính năm 2021

16/02/2022

ICC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

29/11/2021

ICC: Thay đổi nhân sự