DNSE Detail Stock ICC

UPCOM: CTCP Xây dựng Công nghiệp (ICC)

Xây dựng công trình khác

logo

ICC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

109 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

10.34 tỷ

Doanh thu

85.01 tỷ

0.18%

2,720.08

0

-0.11

0%

6.79%

2.94%

24.25%

0%

15%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV

79.13%

America LLC

6.94%

Khác

13.93%

Tin tức & Sự kiện