Tin tức & sự kiện

20/07/2022

IDV: Phạm Hữu Ánh - Ủy viên HĐQT - đã bán 50,000 CP

20/07/2022

IDV: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

20/07/2022

IDV: Báo cáo tài chính quý 3/2022

11/07/2022

IDV: Phạm Hữu Ánh - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 50,000 CP

07/06/2022

IDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/05/2022

IDV: Nguyễn Thị Bằng - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 92,895 CP

19/05/2022

IDV: Nguyễn Ngọc Phương Trinh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 56,000 CP

18/05/2022

IDV: Phùng Thị Lan Phương - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 16,000 CP

11/05/2022

IDV: America LLC - Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

06/05/2022

IDV: Nguyễn Thị Bằng - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 92,895 CP

06/05/2022

IDV: Phùng Thị Lan Phương - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 16,000 CP

06/05/2022

IDV: Nguyễn Ngọc Phương Trinh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 56,000 CP

29/04/2022

Giao dịch bổ sung - 4,204,456 CP

26/04/2022

IDV: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

23/04/2022

IDV: Ngày 29/04/2022, ngày giao dịch đầu tiên 4,204,456 cổ phiếu niêm yết bổ sung

22/04/2022

IDV: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/04/2022

IDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/04/2022

IDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/04/2022

IDV: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 4,204,456 cổ phiếu

08/04/2022

IDV: Ngày 04/04/2022 Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 11