DNSE Detail Stock IDV

HNX: CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc

Bất động sản công nghiệp

logo

IDV

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,409 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

163 tỷ

Doanh thu

147 tỷ

0.31%

4,557.58

0

0.42

3.87%

21.66%

9.22%

63.49%

10.57%

65%

4.01%

15.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

America LLC

12.67%

Hoàng Đình Thắng

10.99%

Trịnh Việt Dũng

6.92%

Tạ Phạm Bích Thủy

3.79%

Khác

65.63%

Tin tức & Sự kiện