Tin tức & sự kiện

27/10/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 27/10

15/09/2023

ILC: Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

11/09/2023

ILC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/08/2023

ILC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/07/2023

ILC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

21/07/2023

ILC: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

19/05/2023

ILC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

05/05/2023

ILC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/04/2023

ILC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/04/2023

ILC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/04/2023

BCTC 2022 ILC - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 47,43% so với cùng kỳ, đạt 19 tỷ đồng.

13/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ILC của CTCP Hợp tác lao động với nước ngoài như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo Ban kiểm soát;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau

12/04/2023

ILC: Báo cáo thường niên 2022

11/04/2023

ILC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

29/03/2023

ILC: Báo cáo tài chính năm 2022

29/03/2023

ILC: Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty mẹ)

23/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ILC của CTCP Hợp tác lao động với nước ngoài như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo Ban kiểm soát;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau

22/02/2023

ILC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

15/02/2023

ILC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/02/2023

ILC: Công bố thông tin việc mua lại cổ phần của cổ đông CTCP Cung ứng nhân lực Inlaco