Tin tức & sự kiện

01/12/2022

ILC: Báo cáo tiến độ đầu tư vốn tại CTCP Cung ứng nhân lực Inlaco

11/11/2022

ILC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/10/2022

ILC: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

06/09/2022

ILC: Vũ Ngọc Sinh - Chủ tịch HĐQT - đã mua 4,032 CP

05/08/2022

ILC: Vũ Ngọc Sinh - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 100,000 CP

04/08/2022

ILC: Vũ Ngọc Sinh - Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP

02/08/2022

ILC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

ILC: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

23/06/2022

ILC: Vũ Ngọc Sinh - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 100,000 CP

27/04/2022

ILC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/04/2022

ILC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

20/04/2022

ILC: Báo cáo thường niên 2021

15/04/2022

ILC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2022

ILC: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

05/04/2022

ILC: Báo cáo tài chính năm 2021

03/04/2022

ILC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

03/04/2022

ILC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ILC của CTCP Hợp tác lao động với nước ngoài như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo Ban kiểm soát;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên

10/03/2022

ILC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/03/2022

ILC: Nghị quyết Hội đồng quản trị