DNSE Detail Stock ILC

UPCOM: CTCP Hợp tác Lao động với nước ngoài

Dịch vụ nhân sự và việc làm

logo

ILC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

36.47 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

2.06 tỷ

Doanh thu

184 tỷ

72.60%

338.68

0

0.17

39.16%

0%

0%

10.01%

12.55%

65%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Trịnh Thị Nga

24.97%

Hoàng Thị Hoan

5.83%

Công ty TNHH Việt Maritime Holdings

5.01%

Lê Trung Hà

3.36%

Khác

60.83%

Tin tức & Sự kiện