Tin tức & sự kiện

21/07/2023

IME: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

05/05/2023

IME: Thay đổi nhân sự

28/04/2023

IME: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 IME - Lợi nhuận bứt phá gấp 5 lần so với cùng kỳ, đạt 3 tỷ đồng.

04/04/2023

IME: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

30/03/2023

IME: Báo cáo thường niên 2022

15/03/2023

IME: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thế Xuân Ý đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám Đốc phụ trách sản xuất

14/03/2023

IME: Báo cáo tài chính năm 2022

22/02/2023

IME: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

21/02/2023

IME: Nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Thanh Liêm và ông Đinh Văn Hanh

20/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IME của CTCP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023
+ Báo cáo kiểm toán năm 2022 và lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023
+ Phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2022 và kế hoạch năm 2023
+ Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023
+ Bầu thay thế 2 thành viên Ban kiểm soát
+ Một số vấn đề khác ( nếu có)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty, số 929 - 931, Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh.
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 27/04/2023 (thứ 5)

17/02/2023

IME: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

16/02/2023

IME: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

16/01/2023

IME: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

09/11/2022

IME: Bổ nhiệm lại chức vụ Kế Toán Trưởng đối với Ông Nguyễn Thị Long Châu

​​

31/10/2022

IME: Bổ nhiệm Ông Hoàng Anh Tuấn đảm nhận chức vụ Giám Đốc nhà máy thay thế cho Ông Đinh Văn Hanh

14/10/2022

IME: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

30/07/2022

IME: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/05/2022

IME: Điều lệ Công ty sửa đổi

18/05/2022

IME: Quy chế nội bộ về quản trị công ty