Tin tức & sự kiện

09/11/2022

IME: Bổ nhiệm lại chức vụ Kế Toán Trưởng đối với Ông Nguyễn Thị Long Châu

​​

31/10/2022

IME: Bổ nhiệm Ông Hoàng Anh Tuấn đảm nhận chức vụ Giám Đốc nhà máy thay thế cho Ông Đinh Văn Hanh

14/10/2022

IME: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

30/07/2022

IME: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/05/2022

IME: Điều lệ Công ty sửa đổi

18/05/2022

IME: Quy chế nội bộ về quản trị công ty

17/05/2022

IME: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

04/05/2022

IME: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/04/2022

IME: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/04/2022

IME: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IME của CTCP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28 tháng 04 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty, Số 929-931, Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo kiểm toán năm 2021 và lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch 2022;
+ Phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2021, kế hoạch năm 2022;
+ Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch 2022;
+ Sửa đổi điều lệ, quy chế HĐQT, quy chế quản trị nội bộ, quy chế Ban kiểm soát;
+ Một số vấn đề khác (nếu có).

26/03/2022

IME: Báo cáo thường niên 2021

17/03/2022

IME: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13/03/2022

IME: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/03/2022

IME: Báo cáo tài chính năm 2021

25/01/2022

IME: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

08/12/2021

IME: Thay đổi nhân sự

07/12/2021

IME: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

01/12/2021

IME: Thay đổi nhân sự

22/11/2021

IME: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021