Tin tức & sự kiện

28/09/2022

IN4: Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin cổ đông

23/09/2022

IN4: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để trả cổ tức bằng tiền năm 2021

22/09/2022

IN4: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/09/2022

IN4: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

08/09/2022

IN4: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

20/06/2022

IN4: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/05/2022

IN4: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

13/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IN4 của CTCP In số 4 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 18/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Nội dung họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

11/05/2022

IN4: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/04/2022

IN4: Báo cáo thường niên 2021

31/03/2022

IN4: Báo cáo tài chính năm 2021

07/02/2022

IN4: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

19/10/2021

Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IN4 của CTCP In số 4 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/10/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (1.500đ/cổ phiếu)
          - Thời gian thực hiện: 08/11/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền trả cổ tức tại Phòng Kế toán- CTCP In số 4 –Lô B2/1, Đường số 2A, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/11/2021 (Thứ Hai) và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

16/10/2021

IN4: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

05/10/2021

IN4: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/08/2021

IN4: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

01/07/2021

IN4: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

23/06/2021

IN4: Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT-IN4 ngày 21/06/2021 và Thông báo số 22/TB-IN4 ngày 21/06/2021 v/v thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

23/06/2021

IN4: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ-HĐQT-IN4 ngày 21/06/2021 và Thông báo số 22/TB-IN4 ngày 21/06/2021 về việc thay đổi địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

08/06/2021

IN4: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông