DNSE Detail Stock IN4

UPCOM: CTCP In Số 4

In thương mại

logo

IN4

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

46.08 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

8.70 tỷ

Doanh thu

66.61 tỷ

13.51%

7,246.62

0

1.54

0%

19.43%

15.09%

30.74%

0%

10%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn

45%

CTCP Schengen Invest

27.48%

CTCP Mỹ nghệ Tổng hợp Xuất khẩu

4.12%

Đỗ Thị Kim Na

0%

Khác

23.40%

Tin tức & Sự kiện