Tin tức & sự kiện

15/08/2022

ITQ: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

21/07/2022

ITQ: Báo cáo tài chính quý 2/2022

13/07/2022

IR Awards 2022: Mở Bình chọn IR từ ngày 20/07

Chỉ còn gần một tuần nữa, Chương trình IR Awards 2022 sẽ chính thức bước vào vòng chung cuộc Bình chọn IR 2022 với sự cạnh tranh khốc liệt giữa Top 15 doanh nghiệp dẫn đầu tại các nhóm vốn hóa.

11/07/2022

IR Awards 2022: Công bố 45 doanh nghiệp niêm yết xuất sắc vào vòng bình chọn IR

Ngày 11/07/2022, Chương trình IR Awards 2022 công bố danh sách 45 doanh nghiệp niêm yết xuất sắc nhất đi tiếp vào vòng chung cuộc Bình chọn IR 2022.

08/07/2022

ITQ: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/06/2022

ITQ: ITQ - Ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

28/04/2022

ITQ: Lê Quyết Tiến - Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

23/04/2022

ITQ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/04/2022

ITQ: Báo cáo tài chính quý 1/2022

08/04/2022

ITQ: Báo cáo thường niên 2021

07/04/2022

ITQ: Ngày 13/02/2023, ngày giao dịch đầu tiên 8,000,000 cổ phiếu niêm yết bổ sung

25/03/2022

ITQ: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 8,000,000 cổ phiếu

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ITQ của CTCP Tập đoàn Thiên Quang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
          - Nội dung họp: + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

20/03/2022

ITQ: Giải trình chênh lệch LNST của năm 2021 và năm 2020

20/03/2022

ITQ: Báo cáo tài chính năm 2021

14/03/2022

ITQ: Lê Quyết Tiến - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 24,038 CP

14/03/2022

ITQ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/03/2022

ITQ: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

05/03/2022

ITQ: CBTT chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022