Tin tức & sự kiện

02/08/2022

KAC: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/05/2022

KAC: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

27/12/2021

KAC: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền

11/11/2021

KAC: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

28/07/2021

KAC: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ý giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

28/05/2021

KAC: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

15/04/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KAC của CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 14/05/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành thông báo sau trong thư mời họp.
          - Nội dung họp: Tổ chức phát hành thông báo sau trong thư mời họp.

01/04/2021

KAC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

31/03/2021

KAC: Nghị quyết về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông được quyền tham dự Đại hội

31/03/2021

KAC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/10/2020

KAC: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức ĐKGD chậm công bố BCTC soát xét bán niên năm 2020

17/08/2020

KAC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

11/08/2020

KAC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/07/2020

KAC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

29/06/2020

KAC: Báo cáo tài chính quý 1/2020

25/06/2020

KAC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/06/2020

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KAC của CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/06/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/06/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: + Đối với cổ phiếu phổ thông : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: không
          - Thời gian họp: 07h30’ ngày 10/07/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Thông báo sau
          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019

09/06/2020

KAC: Thông báo về việc thay đổi lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An (MCK: KAC)

04/06/2020

KAC: Báo cáo tài chính năm 2019

02/06/2020

KAC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông