Tin tức & sự kiện

10/11/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KAC của CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp

10/11/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KAC của CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp

28/10/2022

KAC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

28/10/2022

KAC: Ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/10/2022

KAC: Thông báo về việc duy trì hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch quy mô lớn chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét

02/08/2022

KAC: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/05/2022

KAC: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

27/12/2021

KAC: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền

11/11/2021

KAC: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

28/07/2021

KAC: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ý giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

28/05/2021

KAC: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

15/04/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KAC của CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 14/05/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành thông báo sau trong thư mời họp.
          - Nội dung họp: Tổ chức phát hành thông báo sau trong thư mời họp.

01/04/2021

KAC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

31/03/2021

KAC: Nghị quyết về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông được quyền tham dự Đại hội

31/03/2021

KAC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/10/2020

KAC: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức ĐKGD chậm công bố BCTC soát xét bán niên năm 2020

17/08/2020

KAC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

11/08/2020

KAC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/07/2020

KAC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

29/06/2020

KAC: Báo cáo tài chính quý 1/2020