Tin tức & sự kiện

09/10/2023

KAC: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu KAC trên hệ thống giao dịch UPCoM

09/10/2023

KAC: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

03/10/2023

KAC: Thay đổi nhân sự

11/07/2023

KAC: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

11/07/2023

KAC: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu KAC trên hệ thống giao dịch UPCoM

23/05/2023

KAC: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu KAC trên hệ thống giao dịch UPCoM

23/05/2023

KAC: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

24/02/2023

KAC: Nghị quyết HĐQT

14/02/2023

KAC: Thông báo về việc điều chỉnh trạng thái chứng khoán

14/02/2023

KAC: Quyết định về việc đưa vào diện đình chỉ giao dịch

31/10/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KAC của CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp

31/10/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KAC của CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp

28/10/2022

KAC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

28/10/2022

KAC: Ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/10/2022

KAC: Thông báo về việc duy trì hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch quy mô lớn chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét

02/08/2022

KAC: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/05/2022

KAC: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

27/12/2021

KAC: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền

11/11/2021

KAC: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

28/07/2021

KAC: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ý giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021