DNSE Detail Stock KAC

UPCOM: CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An

Bất động sản dân cư

logo

KAC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

504 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

18.11 tỷ

Doanh thu

111 tỷ

0.08%

0

0

0.29

0%

5.65%

3.58%

37.36%

0.79%

0%

-45.87%

45%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Hoàng Minh

51.4%

Nguyễn Minh Trí

6.83%

CTCP Đầu tư Địa ốc Khang Việt

4.83%

Châu Mỹ Linh

4.16%

Khác

32.78%

Tin tức & Sự kiện