Tin tức & sự kiện

30/01/2023

BCTC 4/2022 KHW - Lợi nhuận tăng 18,26% trong năm 2022.

19/12/2022

KHW: Thông báo về việc chi trả cổ tức bổ sung năm 2021 phát sinh sau kiểm toán và còn lại của các năm trước

12/12/2022

Giao dịch bổ sung - 2,599,996 CP

08/12/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 84.3 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KHW của CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 0,843%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 84,3 đồng). Số tiền cổ tức mà cổ đông được nhận sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ bị hủy bỏ
          - Thời gian thực hiện: 26/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, 58 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/12/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/ thẻ Căn cước công dân.

06/12/2022

KHW: Ngày 12/12/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

06/12/2022

KHW: Ngày 05/12/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

29/11/2022

KHW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

29/11/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 2,599,996 CP

25/11/2022

KHW: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bổ sung 2021 bằng tiền

25/11/2022

KHW: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 2,599,996 cổ phiếu

25/11/2022

KHW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

24/11/2022

KHW: Quy chế quản trị nội bộ năm 2022 sửa đổi

11/11/2022

KHW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/11/2022

KHW: Công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

11/11/2022

KHW: Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

11/11/2022

KHW: Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

04/11/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KHW của CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua:
+ Phương án chia cổ tức bổ sung năm 2021 bằng tiền phần lợi nhuận còn lại phát sinh sau kiểm toán Nhà nước;
+ Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ (bổ sung Điều 9. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến.)
          - Thời gian thực hiện: Trong tháng 11/2022
          - Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa – 58 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

03/11/2022

KHW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

02/11/2022

KHW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/10/2022

KHW: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản