Tin tức & sự kiện

20/09/2022

KHW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

15/09/2022

KHW: CBTT về việc UBCKNN chấp thuận Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ hữu của Công ty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa

15/09/2022

KHW: Thông báo Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

13/09/2022

KHW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/09/2022

KHW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/08/2022

KHW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

08/08/2022

KHW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/08/2022

KHW: Đính chính Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2022

26/07/2022

KHW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

KHW: Báo cáo tài chính quý 2/2022

19/07/2022

KHW: Công bố thông tin điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính năm 2021 của KHW

31/05/2022

KHW: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

23/05/2022

KHW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/05/2022

KHW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/05/2022

KHW: Bổ nhiệm Bà Trần Thị Thu Hồng giữ chức Thư ký HĐQT kiêm Phụ trách quản trị Công ty thay Bà Võ Thị Khánh Hòa từ 01/06/2022

23/05/2022

KHW: Thông báo về việc nhận được đơn từ nhiệm của Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Phụ trách quản trị công ty

28/04/2022

KHW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

KHW: Báo cáo tài chính quý 1/2022

13/04/2022

KHW: Báo cáo thường niên 2021

04/04/2022

KHW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông