DNSE Detail Stock KHW

UPCOM: CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa

Hệ thống cung cấp và xử lý nước

logo

KHW

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

686 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

71.99 tỷ

Doanh thu

413 tỷ

6.90%

2,517.16

0

0.58

51.08%

21.53%

12.70%

22.44%

31.86%

-

5.55%

12.38%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ủy ban Nhân dân Tỉnh Khánh Hòa

46.36%

Công ty TNHH Nước sạch REE

39.89%

Khác

13.75%

Tin tức & Sự kiện