Tin tức & sự kiện

03/02/2023

KLM: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

12/12/2022

KLM: Ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

27/07/2022

KLM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

03/05/2022

KLM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/04/2022

KLM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2022

KLM: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính năm 2021

04/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KLM của CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh, Khối Hợp Xuân, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị 2021;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát 2021;
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2022;
+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và dự kiến thù lao năm 2022;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

31/03/2022

KLM: Báo cáo thường niên 2021

31/03/2022

KLM: Báo cáo tài chính năm 2021

08/03/2022

KLM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/01/2022

KLM: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

27/12/2021

KLM: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

24/12/2021

KLM: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

11/11/2021

KLM: Đỗ Quỳnh Anh không còn là cổ đông lớn

11/11/2021

KLM: Bùi Văn Tiến - Ủy viên HĐQT - đã mua 118,389 CP

05/11/2021

KLM: Bùi Văn Tiến - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 118,389 CP

14/10/2021

KLM: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Đỗ Vân Anh

14/10/2021

KLM: CTCP Xuất nhập khẩu Thái Nguyên - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 690,220 CP

06/10/2021

KLM: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Đỗ Vân Anh

22/09/2021

KLM: CTCP Xuất nhập khẩu Thái Nguyên - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 690,220 CP