Tin tức & sự kiện

15/11/2023

Chân dung ông chủ hệ sinh thái Tân Long Group - đối thủ “nặng ký” của bầu Đức

04/07/2023

KLM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

27/04/2023

KLM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

25/04/2023

KLM: Thay đổi nhân sự

25/04/2023

KLM: Báo cáo thường niên 2022

03/04/2023

KLM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2023

KLM: Báo cáo tài chính năm 2022

20/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KLM của CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh – Khối Hợp Xuân, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
          - Thời gian họp: Trong tháng 04/2023

17/02/2023

KLM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

09/02/2023

KLM: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

03/02/2023

KLM: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

12/12/2022

KLM: Ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

27/07/2022

KLM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

03/05/2022

KLM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/04/2022

KLM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2022

KLM: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính năm 2021

31/03/2022

KLM: Báo cáo thường niên 2021

31/03/2022

KLM: Báo cáo tài chính năm 2021

08/03/2022

KLM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KLM của CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh, Khối Hợp Xuân, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị 2021;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát 2021;
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2022;
+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và dự kiến thù lao năm 2022;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.