Tin tức & sự kiện

15/09/2022

KOS: Đính chính thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

15/09/2022

KOS: Thông báo thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp

14/09/2022

KOS: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

06/09/2022

KOS: Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT

05/09/2022

KOS: Điều lệ công ty ban hành tháng 9/2022

05/09/2022

KOS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

30/08/2022

KOS: Biên bản họp của Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát

30/08/2022

KOS: Thông báo cập nhật và bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

29/08/2022

KOS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC HN và riêng soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

12/08/2022

KOS: Thông báo mời họp và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

06/08/2022

KOS: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

05/08/2022

KOS: Thông báo thay đổi người có liên quan của Người nội bộ

02/08/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần KOSY như sau:

30/07/2022

KOS: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

28/07/2022

KOS: Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ

21/07/2022

KOS: Thông báo thay đổi tổ chức có liên quan của người nội bộ Ông Hà Sỹ Dinh

21/07/2022

KOS: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2022

20/07/2022

KOS: Thông báo công văn của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận DSNSHCK

15/07/2022

KOS: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2022

15/07/2022

KOS: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và chốt DSCĐ có quyền tham dự