DNSE Detail Stock KOS

HOSE: CTCP KOSY

Bất động sản dân cư

logo

KOS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

8,486 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

19.26 tỷ

Doanh thu

1,224 tỷ

0.98%

88.97

0

0.00

-52.69%

0.84%

0.41%

11.77%

83.51%

1.12%

23.83%

50%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Việt Cường

35.4%

CTCP Đầu tư Leo Regulus

11.64%

Nguyễn Thị Hằng

6.42%

CTCP Đầu tư Mavico

4.85%

Khác

41.69%

Tin tức & Sự kiện