Tin tức & sự kiện

27/09/2022

KTS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/09/2022

KTS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/09/2022

KTS: Báo cáo tài chính năm 2022

09/09/2022

KTS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/08/2022

Đến lúc doanh nghiệp mía đường nếm lại “vị ngọt”?

Hơn một năm kể từ ngày Bộ Công Thương áp thuế với đường nhập khẩu (6/2021), kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp ngành đường trong niên vụ 2021-2022 đã khởi sắc trở lại. Chuỗi ngày khó khăn của ngành đường đang dần lùi xa để vị ngọt thế chỗ?

22/08/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KTS của CTCP Đường KonTum như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 09/2022 (Thời gian cụ thể TCPH sẽ có thông báo sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần Đường Kon Tum, Km2, xã Vinh Quang, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
          - Nội dung họp: + Báo cáo Ban điều hành về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2021-2022 (Từ 01/07/2021 đến 30/06/2022), kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022-2023 (Từ 01/07/2022 đến 30/06/2023);
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021-2022 và Định hướng hoạt động năm 2022-2023;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021-2022 và Chương trình hoạt động năm 2022-2023;
+ Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021-2022 đã được kiểm toán;
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2021-2022;
+ Thông qua Báo cáo Thù lao của HĐQT, BKS năm 2021-2022, dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2022-2023;
+ Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022-2023;
+ Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2022-2023;
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;
+ Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;
+ Một số nội dung khác.

22/08/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KTS của CTCP Đường KonTum như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 09/2022 (Thời gian cụ thể TCPH sẽ có thông báo sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần Đường Kon Tum, Km2, xã Vinh Quang, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
          - Nội dung họp: + Báo cáo Ban điều hành về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2021-2022 (Từ 01/07/2021 đến 30/06/2022), kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022-2023 (Từ 01/07/2022 đến 30/06/2023);
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021-2022 và Định hướng hoạt động năm 2022-2023;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021-2022 và Chương trình hoạt động năm 2022-2023;
+ Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021-2022 đã được kiểm toán;
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2021-2022;
+ Thông qua Báo cáo Thù lao của HĐQT, BKS năm 2021-2022, dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2022-2023;
+ Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022-2023;
+ Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2022-2023;
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;
+ Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;
+ Một số nội dung khác.

10/08/2022

KTS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/07/2022

KTS: Báo cáo tài chính quý 4/2022

15/07/2022

KTS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

04/07/2022

KTS: Thay đổi người công bố thông tin

22/06/2022

KTS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/06/2022

KTS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/04/2022

KTS: Thay đổi nhân sự

23/04/2022

KTS: Báo cáo tài chính quý 3/2022

08/03/2022

KTS: Công văn giải trình kết quả hoạt động kinh doanh niên độ 2021-2022 cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2021 đến 31/12/2021

24/02/2022

KTS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

24/01/2022

KTS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

17/01/2022

KTS: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

31/12/2021

KTS: Nghị quyết Hội đồng quản trị