Tin tức & sự kiện

15/08/2022

KVC: Giải trình kết quả kinh doanh bán niên được soát xét năm 2022

15/08/2022

KVC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/07/2022

KVC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

KVC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/07/2022

KVC: Giải trình, báo cáo tình hình khắc phục chứng khoán bị kiểm soát Q2.2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

07/06/2022

KVC: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

28/04/2022

KVC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/04/2022

KVC: Giải trình tình hình khắc phục chứng khoán bị kiểm soát

23/04/2022

KVC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

22/04/2022

KVC: Giải trình kết quả kinh doanh năm 2021 là số âm và phương án khắc phục

16/04/2022

KVC: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

Đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát

08/04/2022

KVC: Quyết định đưa vào diện bị kiểm soát

08/04/2022

KVC: Quyết định duy trì diện bị cảnh báo

05/04/2022

KVC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KVC của CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.
          - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả năm 2022; lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2022 và các vấn đề khác.

16/02/2022

KVC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/02/2022

KVC: Nghị quyết về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/02/2022

KVC: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022