Tin tức & sự kiện

03/02/2023

L35: Ký hợp đồng kiểm toán

19/01/2023

L35: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/01/2023

BCTC 4/2022 L35 - Lại một năm kết quả kinh doanh đi xuống.

19/01/2023

L35: Báo cáo tài chính quý 4/2022

12/01/2023

Quý 1/2023, 88 mã chứng khoán bị HNX cắt margin

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 1/2023 với 88 mã chứng khoán không được giao dịch ký quỹ (margin) trong quý 1/2023. Được biết, theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán môi giới cấp để mua 88 mã cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này. Trước đó, HOSE cũng công bố danh sách 65 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023 và danh sách này bổ sung thêm 3 mã so với số lượng trong danh sách công bố hồi đầu quý 4/2022.

11/01/2023

88 mã chứng khoán bị HNX cắt margin quý 1/2023

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố danh sách 88 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023. Hơn nữa, nguyên nhân dẫn đến việc cắt margin còn là cổ phiếu trong diện đình chỉ giao dịch như CTX, DZM, LUT, VGP, ART. Xuất hiện trong danh sách tiếp tục là cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC như ART, KLF hay cổ phiếu BII thuộc "họ Louis".

10/01/2023

L35: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

20/10/2022

L35: Báo cáo tài chính quý 3/2022

10/08/2022

L35: Giải trình LNST âm trong BCTC bán niên 2022

10/08/2022

L35: Giải trình lợi nhuận sau thuế âm trong báo cáo tài chính bán niên 2022

10/08/2022

L35: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

19/07/2022

L35: Báo cáo tài chính quý 2/2022

06/07/2022

L35: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

05/05/2022

L35: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

L35: Báo cáo tài chính quý 1/2022

05/04/2022

L35: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/03/2022

L35: Báo cáo thường niên 2021

25/03/2022

L35: Phương án khắc phục tình trạng bị kiểm soát

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L35 của Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2021;
+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký;
          - Nội dung họp: + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2022;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).