Tin tức & sự kiện

10/08/2022

L35: Giải trình LNST âm trong BCTC bán niên 2022

10/08/2022

L35: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

20/07/2022

L35: Báo cáo tài chính quý 2/2022

06/07/2022

L35: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

05/05/2022

L35: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

L35: Báo cáo tài chính quý 1/2022

05/04/2022

L35: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/03/2022

L35: Báo cáo thường niên 2021

25/03/2022

L35: Phương án khắc phục tình trạng bị kiểm soát

25/03/2022

L35: Thông báo đưa vào diện bị kiểm soát đối với cổ phiếu L35 của CTCP cơ khí Lắp máy Lilama

25/03/2022

Đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L35 của Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2021;
+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký;
          - Nội dung họp: + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2022;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

14/03/2022

L35: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/03/2022

L35: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/03/2022

L35: Ngày ĐKCC dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

22/01/2022

L35: Báo cáo tài chính quý 4/2021

21/01/2022

L35: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

11/11/2021

L35: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

25/10/2021

L35: Ông Phạm Hồng Sơn xin thôi thành viên Hội đồng quản trị