DNSE Detail Stock L35

UPCOM: CTCP Cơ khí Lắp máy Lilama

Xây dựng hệ thống tiện ích

logo

L35

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

18.94 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-8.85 tỷ

Doanh thu

37.83 tỷ

0.13%

-2,711.56

0

0.65

0%

-52.05%

-4.80%

-6.21%

580.76%

35%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP

51%

Ngô Quốc Thịnh

10%

Ngô Minh Hoa

4.34%

Khác

34.66%

Tin tức & Sự kiện