Tin tức & sự kiện

18/01/2023

LAI: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

29/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LAI của CTCP Đầu Tư Xây dựng Long An IDICO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền tại CTCP Đầu tư Xây dựng Long An IDICO, Số 88, Quốc lộ 1 (tuyến tránh), Phường 6, Tân An, Long An vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 20/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

22/09/2022

LAI: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

16/09/2022

LAI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/07/2022

LAI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

LAI: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Ông Phạm Hồng Phương

01/07/2022

LAI: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

22/06/2022

LAI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/05/2022

LAI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

LAI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/04/2022

LAI: Công bố thông tin đơn từ nhiệm

13/04/2022

LAI: Báo cáo thường niên 2021

05/04/2022

LAI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2022

LAI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LAI của CTCP Đầu Tư Xây dựng Long An IDICO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến tổ chức từ ngày 28/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở CTCP Đầu tư Xây dựng Long An IDICO tại địa chỉ: Số 88, Quốc lộ 1 (tuyến tránh), Phường 6, Tân An, Long An.
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

29/03/2022

LAI: Báo cáo tài chính năm 2021

22/03/2022

LAI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

11/03/2022

LAI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/01/2022

LAI: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

29/10/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LAI của CTCP Đầu Tư Xây dựng Long An IDICO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/11/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/10/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/11/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO, Số: 88, Quốc lộ 1 (tuyến tránh), phường 6, Tân An, Long An vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 15/11/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.