Tin tức & sự kiện

01/12/2023

Giao dịch chuyển nhượng dự án Khu dân cư tại Long An cho AEON của IDICO có thể dời sang 2024

04/10/2023

LAI: Thay đổi nhân sự

04/10/2023

LAI: Điều lệ Công ty (sửa đổi ngày 03/10/2023)

03/10/2023

LAI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

02/10/2023

LAI: Danh sách trích ngang ứng viên ứng cử/ đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

12/09/2023

LAI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/08/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LAI của CTCP Đầu tư Xây dựng Long An IDICO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Thông qua Tờ trình về việc Tổng công ty IDICO không phải chào mua công khai đối với việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu nhằm tăng tỷ lệ sở hữu tại IDICO-LINCO; Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ Công ty; Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông (nếu có).
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường lầu 4 - Trụ sở CTCP Đầu tư Xây dựng Long An IDICO tại địa chỉ: Số 88, Quốc lộ 1 (tuyến tránh), Phường 6, Tân An, Long An.
          - Thời gian họp: Dự kiến tổ chức từ ngày 03/10/2023

24/08/2023

LAI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

18/08/2023

LAI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/08/2023

LAI: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trần Phương Bách

26/07/2023

LAI: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trần Phương Bách

25/07/2023

Các ông lớn Pepsico và Aeon sắp đầu tư 230 triệu USD tại các dự án của IDICO

20/07/2023

LAI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

29/06/2023

LAI: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

28/06/2023

Thương Tín Tàu Cuốc thoái sạch vốn tại LAI

CTCP Thương Tín Tàu Cuốc đã thoái sạch vốn tại CTCP Đầu Tư Xây dựng Long An IDICO (UPCoM: LAI) và không còn là cổ đông từ ngày 20/06.

27/06/2023

LAI: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của CTCP Thương Tín Tàu Cuốc

26/06/2023

LAI: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trần Phương Bách

22/06/2023

LAI: Công ty cổ phần may Tiến Phát không còn là cổ đông lớn

22/06/2023

LAI: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty cổ phần may Tiến Phát

22/06/2023

LAI: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Hoa

Giao dịch của cổ đông lớn Nguyễn Thị Hoa tại LAI.