Tin tức & sự kiện

15/09/2022

LBE: Công ty cổ phần Anphatek - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP

11/08/2022

LBE: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

11/08/2022

LBE: Công ty cổ phần Anphatek - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 40,000 CP

11/08/2022

LBE: Công ty cổ phần Anphatek - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 40,000 CP

06/08/2022

LBE: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Phạm Văn Duy

15/07/2022

LBE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/07/2022

LBE: Báo cáo tài chính quý 2/2022

12/07/2022

LBE: Công ty cổ phần Anphatek - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 80,000 CP

04/07/2022

LBE: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Phạm Văn Duy

30/06/2022

LBE: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán

30/06/2022

LBE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/06/2022

LBE: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán

30/06/2022

LBE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/06/2022

LBE: Công bố thông tin V/v tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học

23/05/2022

LBE: Trần Thị Thúy Linh - Kế toán trưởng - đã bán 600 CP

18/05/2022

LBE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 v/v sửa đổi Điều lệ Công ty CP Sách và TBTH Long An theo thông tư 116/2020/TT-BTC

18/05/2022

LBE: Thay đổi nhân sự

18/05/2022

LBE: Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/05/2022

LBE: Công bố thông tin thay đổi bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/04/2022

LBE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông