LBE: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trương Thanh Minh

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Thanh Minh
- Mã chứng khoán: LBE
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 495,127 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 495,127 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 24.76%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 08/01/2024.

Xem thêm tại hnx.vn