Tin tức & sự kiện

20/09/2022

Giao dịch bổ sung - 10,000,000 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (mã CK: LBM) như sau:

12/09/2022

LBM: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

05/09/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 10,000,000 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (mã CK: LBM) được thay đổi đăng ký niêm yết với nội dung như sau:

31/08/2022

LBM: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết

26/08/2022

LBM: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

17/08/2022

LBM: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua đăng ký CK bổ sung với VSD và niêm yết bổ sung với HSX

11/08/2022

LBM: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung phiên họp thường kỳ quý 3/2022 và thông qua sửa đổi điều lệ

11/08/2022

LBM: Quyết định của HĐQT về việc ban hành Điều lệ công ty (kèm Điều lệ)

10/08/2022

LBM: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13

29/07/2022

LBM: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 2/2022 so với quý 2/2021

29/07/2022

LBM: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả phát hành

27/07/2022

LBM: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

22/07/2022

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng như sau:

08/07/2022

LBM: Thông báo ngày ĐKCC phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

06/07/2022

LBM: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

04/07/2022

LBM: Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày ĐKCC để thực hiện quyền và thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cồ phần từ NVCSH

23/06/2022

LBM: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung phiên họp ngày 21/06/2022

23/06/2022

LBM: Thông báo thay đổi nhân sự - Phó Tổng Giám đốc

07/06/2022

LBM: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn CP từ NVCSH

02/06/2022

LBM: Thông báo thay đổi tỷ lệ đầu tư vốn vào công ty con