Tin tức & sự kiện

05/12/2023

Loạt doanh nghiệp tại Lạng Sơn bị phạt vì vi phạm môi trường

11/07/2023

LCC: Thông báo về trạng thái chứng khoán

11/07/2023

LCC: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

07/06/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LCC của CTCP Xi măng Hồng Phong như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng mục tiêu năm 2023;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Các nội dung khác.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường tầng 2 nhà máy Hồng Phong, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn
          - Thời gian họp: Dự kiến tổ chức trong tháng 07/2023

05/06/2023

LCC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

29/05/2023

LCC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

23/05/2023

LCC: Thông báo về trạng thái chứng khoán

23/05/2023

LCC: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

26/04/2023

Kearney: Việt Nam tăng gấp đôi thị phần xuất khẩu hàng hóa vào Mỹ sau 5 năm

03/04/2023

LCC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

14/02/2023

LCC: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo

14/02/2023

Đưa cổ phiếu vào diện Cảnh báo và hạn chế giao dịch

28/07/2022

LCC: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

04/05/2022

LCC: Báo cáo tài chính năm 2021

14/02/2022

LCC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

09/02/2022

LCC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

08/02/2022

LCC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

11/01/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LCC của CTCP Xi măng Hồng Phong như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/01/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/01/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tổ chức trong tháng 1 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường tầng 2 nhà máy Hồng Phong – xã Hồng Phong - huyện Cao Lộc - tỉnh Lạng Sơn.
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

10/01/2022

LCC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

27/12/2021

LCC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông