Tin tức & sự kiện

28/07/2022

LCC: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

04/05/2022

LCC: Báo cáo tài chính năm 2021

14/02/2022

LCC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

09/02/2022

LCC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

08/02/2022

LCC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

17/01/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LCC của CTCP Xi măng Hồng Phong như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/01/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/01/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tổ chức trong tháng 1 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường tầng 2 nhà máy Hồng Phong – xã Hồng Phong - huyện Cao Lộc - tỉnh Lạng Sơn.
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

10/01/2022

LCC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

27/12/2021

LCC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/06/2021

LCC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

20/05/2021

LCC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

11/05/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LCC của CTCP Xi măng Hồng Phong như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tổ chức trong tháng 5 năm 2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường tầng 2 nhà máy Hồng Phong – xã Hồng Phong - huyện Cao Lộc - tỉnh Lạng Sơn.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng mục tiêu năm 2021;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính năm 2020;
+ Các nội dung khác.

28/04/2021

LCC: Báo cáo thường niên 2020

28/04/2021

LCC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

10/04/2021

LCC: Báo cáo tài chính năm 2020

08/02/2021

LCC: Báo cáo quản trị công ty năm 2020

03/08/2020

LCC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

14/07/2020

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LCC của CTCP Xi măng Hồng Phong như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tổ chức trong tháng 7 năm 2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường tầng 2 nhà máy Hồng Phong – xã Hồng Phong - huyện Cao Lộc - tỉnh Lạng Sơn.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng mục tiêu năm 2020;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính năm 2019;
+ Các nội dung khác.

09/07/2020

LCC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

09/07/2020

LCC: Thông báo về việc thay đổi lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom

07/07/2020

LCC: Báo cáo thường niên 2019