Tin tức & sự kiện

15/08/2022

LCD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/07/2022

LCD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

LCD: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

25/05/2022

LCD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/05/2022

Doanh nghiệp xây dựng làm ăn ra sao trong quý đầu năm 2022?

Nhóm doanh nghiệp xây dựng trên sàn chứng khoán đã tạo ra gần 4 ngàn tỷ đồng lãi ròng, tăng mạnh 73% so với cùng kỳ. Trong khi đó, doanh thu gần như đi ngang, đạt gần 32 ngàn tỷ đồng.

25/04/2022

LCD: Báo cáo tài chính quý 1/2022

21/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LCD của ctcp Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 24/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện, 434-436 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2021, phương án sử dụng lợi nhuận chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022;
+ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021;
+ Thông qua các tờ trình của Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

13/04/2022

LCD: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

LCD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/03/2022

LCD: Báo cáo tài chính năm 2021

30/03/2022

LCD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/01/2022

LCD: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

25/01/2022

LCD: Báo cáo tài chính quý 4/2021

21/10/2021

LCD: Báo cáo tài chính quý 3/2021

22/08/2021

LCD: Giải trình chênh lệch LNST 6 tháng năm 2021 so với cùng kỳ năm ngoái

22/08/2021

LCD: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2021 so với cùng kỳ năm ngoái

10/08/2021

LCD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

22/07/2021

LCD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

21/07/2021

LCD: Báo cáo tài chính quý 2/2021