Tin tức & sự kiện

12/09/2022

LCS: Quyết định duy trì đình chỉ giao dịch

03/08/2022

LCS: Quyết định về việc đình chỉ giao dịch

30/06/2022

LCS: Quyết định đưa vào diện bị kiểm soát

25/05/2022

LCS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/05/2022

LCS: Thay đổi nhân sự

11/05/2022

LCS: Đỗ Hoàng Lan - Chủ tịch HĐQT - đã bán 0 CP

05/05/2022

LCS: Đặng Lam Giang - Ủy viên HĐQT độc lập - đã bán 0 CP

05/05/2022

LCS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/04/2022

LCS: Quyết định đưa vào hạn chế giao dịch

15/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LCS của CTCP Licogi 166 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 16/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Thành phố Hà Nội (Thời giờ và địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

02/04/2022

LCS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/03/2022

LCS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022

30/03/2022

LCS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/03/2022

LCS: Đỗ Hoàng Lan - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 1,824,000 CP

25/03/2022

LCS: Đặng Lam Giang - Ủy viên HĐQT độc lập - đăng ký bán 1,672,000 CP

15/03/2022

LCS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

02/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LCS của CTCP Licogi 166 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/03/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Thành phố Hà Nội (Thời giờ và địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

21/02/2022

LCS: Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT

21/02/2022

LCS: Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

18/02/2022

LCS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022