DNSE Detail Stock LCS

UPCOM: CTCP Licogi 166

Xây dựng hệ thống tiện ích

logo

LCS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

7.60 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-67.03 tỷ

Doanh thu

22.19 tỷ

0.06%

0

0

0.41

0%

-134.13%

-23.55%

-230.79%

0%

40%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Đỗ Hoàng Lan

24%

Đặng Lam Giang

22%

Khác

54.00%

Tin tức & Sự kiện