Tin tức & sự kiện

03/01/2023

LG9: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

30/12/2022

LG9: Ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

09/11/2022

LG9: Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt giá khởi điểm để thực hiện đấu giá tài sản còn lại tại công trình thủy điện Đại Bình

25/10/2022

LG9: Chấm dứt hiệu lực Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn

24/10/2022

LG9 bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Theo công bố thông tin gần đây, CTCP Cơ giới và Xây lắp Số 9 (UPCoM: LG9) cho biết đã bị Cục thuế tỉnh Đồng Nai cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn kể từ ngày 21/10/2022.

21/10/2022

LG9: Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn

19/08/2022

LG9: Bổ nhiệm Ông Phạm Mạnh Dũng phụ trách phòng tài chính kế toán Công ty thay Ông Hà Hoàng Giang

11/08/2022

LG9: Công bố thông tin nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của bà Ưng Thị Bích Thủy

05/08/2022

LG9: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/07/2022

LG9: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

01/07/2022

LG9: Bổ nhiệm Ông Vũ Nguyên Vũ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế cho Ông Phan Thanh Hải từ 28/06/2022

30/06/2022

LG9: Bổ nhiệm Ông Hà Hoàng Giang giữ chức vụ Kế Toán Trưởng thay cho Ông Phạm Mạnh Dũng

30/06/2022

LG9: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/06/2022

LG9: Thông báo đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

17/06/2022

LG9: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/06/2022

LG9: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LG9 của CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong Tháng 6/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Nhà số 35, Đường số 2, Khu phố 4, P. An Phú, Quận 2, TP. HCM, Việt Nam
          - Nội dung họp: + Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021
+ Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021
          - Nội dung họp: + Bầu bổ sung thành viên HĐQT
+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

17/05/2022

LG9: Nguyễn Thị Hoàng Vân - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

13/05/2022

LG9: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/05/2022

LG9: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022