DNSE Detail Stock LG9

UPCOM: CTCP Cơ giới và Xây lắp Số 9

Xây dựng công trình khác

logo

LG9

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

29.66 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0.84 tỷ

Doanh thu

120 tỷ

0.32%

0

0

-0.71

0%

1.13%

0.25%

14.25%

0%

25%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty LICOGI - CTCP

51%

Nguyễn Văn Vinh

16.2%

Đào Duy Hiền

1.42%

Nguyễn Văn Thành

1.05%

Khác

30.33%

Tin tức & Sự kiện