Tin tức & sự kiện

09/01/2023

LIC: Thay đổi nhân sự

30/12/2022

LIC: Quyết định của Cục thuế Hà Nội về việc miễn tiền chậm nộp

30/10/2022

LIC: Báo cáo tài chính quý 3/2022

28/10/2022

LIC: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

09/09/2022

LIC: Quyết định về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế

01/09/2022

LIC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

01/09/2022

LIC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

10/08/2022

LIC: Công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2022

03/08/2022

LIC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

03/08/2022

LIC: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

03/08/2022

LIC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

LIC: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Oanh giữ chức vụ người phụ trách quản trị Công ty từ 15/07/2022 

04/07/2022

LIC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/06/2022

LIC đặt kế hoạch lãi trước thuế của công ty mẹ tăng hơn 31%

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ 2022 vừa được công bố, Tổng Công ty LICOGI - CTCP (UPCoM: LIC) đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2022 của công ty mẹ tăng hơn 31% so với năm 2021.

10/06/2022

LIC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LIC của Tổng Công ty Licogi - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 30/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau (Địa điểm chính thức Tổng Công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)
          - Nội dung họp: + Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

19/05/2022

LIC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/05/2022

LIC: Ông Nguyễn Thanh Hợp được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám Đốc từ 10/05/2022

11/05/2022

LIC: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên

06/05/2022

LIC: Báo cáo tài chính quý 1/2022