DNSE Detail Stock LIC

UPCOM: Tổng Công ty LICOGI - CTCP

Xây dựng nhà ở, chung cư

logo

LIC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

2,151 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

2.05 tỷ

Doanh thu

1,981 tỷ

4.02%

22.75

0

0.87

-240.17%

2.62%

0.26%

9.18%

470.83%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước

40.71%

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Khu Đông

35%

Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường

19.24%

Khác

5.05%

Tin tức & Sự kiện