Tin tức & sự kiện

15/07/2022

LM3: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

30/05/2022

LM3: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

16/05/2022

LM3: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/05/2022

LM3: Thay đổi người công bố thông tin

19/04/2022

LM3: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

14/04/2022

LM3: Báo cáo thường niên 2021

12/04/2022

LM3: Thay đổi nhân sự

08/04/2022

LM3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/04/2022

LM3: Thay đổi nhân sự

07/04/2022

LM3: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

05/04/2022

Lại chuyện vơi, đầy lợi nhuận sau kiểm toán

Theo dữ liệu của VietstockFinance, trên 3 sàn HOSE, HNX, UPCoM, tính đến ngày 01/04/2021, có tổng cộng 502 doanh nghiệp (ngoại trừ nhóm chứng khoán, ngân hàng và bảo hiểm) công bố BCTC kiểm toán có sự chênh lệch so với báo cáo tự lập.

04/04/2022

LM3: Lỗ lũy kế gần 488 tỷ đồng, 5 năm liền kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến

9 năm liên tiếp đắm chìm trong thua lỗ đã nâng tổng lỗ lũy kế của CTCP Lilama 3 (UPCoM: LM3) gần chạm mốc 488 tỷ đồng. Đáng chú ý, kiểm toán còn từ chối đưa ra ý kiến đối với BCTC năm 2021 của Công ty.

31/03/2022

LM3: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/03/2022

LM3: Báo cáo tài chính năm 2021

28/03/2022

LM3: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/03/2022

LM3: Công bố thông tin đơn từ nhiệm

10/03/2022

LM3: Thay đổi nhân sự

09/03/2022

LM3: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/03/2022

LM3: Công bố thông tin đơn từ nhiệm

28/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LM3 của CTCP Lilama 3 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/03/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Theo thông báo mời họp
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022)
+ Thông qua báo cáo của Ban điều hành (kết quả SXKD, đầu tư năm 2021 và kế hoạch năm 2022);
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022);
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 (công ty mẹ và hợp nhất);
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2021;
          - Nội dung họp: + Phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2022;
+ Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.