DNSE Detail Stock LM3

UPCOM: CTCP Lilama 3

Xây dựng công trình khác

logo

LM3

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

18.03 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0.52 tỷ

Doanh thu

90.30 tỷ

0.19%

101.36

0

-0.64

0%

-0.18%

0.15%

14.96%

0%

45%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Doãn Thanh Tuấn

49.82%

Phạm Công Hoan

1.51%

Nguyễn Tiến Thành

1.5%

Khác

47.17%

Tin tức & Sự kiện