Tin tức & sự kiện

09/01/2023

LO5: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

30/12/2022

LO5: Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

26/12/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LO5 của CTCP Lilama 5 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài chính, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.
          - Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/12/2022 đến ngày 12/01/2023
          - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần LILAMA 5 – số 179 Trần Phú, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hoá

15/12/2022

LO5: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

06/12/2022

LO5: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/10/2022

LO5: Báo cáo tài chính quý 3/2022

20/07/2022

LO5: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

LO5: Báo cáo tài chính quý 2/2022

29/04/2022

LO5: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

LO5: Báo cáo tài chính quý 1/2022

08/04/2022

LO5: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LO5 của CTCP Lilama 5 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: dự kiến 28/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường văn phòng Công ty cổ phần Lilama 5 số 179 Trần Phú, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa. (Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức, Công ty sẽ thông báo đến từng cổ đông trong thư mời dự Đại hội, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật)
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;

16/03/2022

LO5: Báo cáo tài chính năm 2021

15/03/2022

LO5: Báo cáo thường niên 2021

08/03/2022

LO5: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/02/2022

LO5: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/01/2022

Lilama 5 lỗ lũy kế gần 138 tỷ đồng

Lỗ chồng lỗ 7 quý liền kề đã nâng tổng lỗ lũy kế tính đến 31/12/2021 của CTCP Lilama 5 (UPCoM: LO5) từ hơn 90 tỷ đồng hồi đầu năm lên gần 138 tỷ đồng.

24/01/2022

LO5: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

21/01/2022

LO5: Báo cáo tài chính quý 4/2021

02/12/2021

LO5: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021