Tin tức & sự kiện

12/09/2022

LPT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/08/2022

Giao dịch bổ sung - 2,705,781 CP

12/08/2022

LPT: Bổ nhiệm Ông Vũ Văn Mác giữ chức vụ Kế Toán Trưởng thay Ông Nguyễn Danh Thủy

11/08/2022

LPT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

27/07/2022

LPT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/07/2022

LPT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/07/2022

LPT: Ngày 15/08/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

23/07/2022

LPT: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/07/2022

LPT: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 4,000,000 cổ phiếu

16/06/2022

LPT: Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Kim Ngân là người phụ trách quản trị Công ty thay cho Ông Nguyễn Đức Tuấn

16/06/2022

LPT: Bà Phạm Thị Kim Ngân là người được ủy quyền công bố thông tin

27/05/2022

LPT: Phạm Anh Tuấn, ủy viên Hội đồng quản trị_Báo cáo giao dịch cổ phiếu

27/05/2022

LPT: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thành Lê

26/05/2022

LPT: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

26/05/2022

LPT: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

26/05/2022

LPT: Đính chính nội dung tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2022/NQ-HĐQT ngày 18/05/2022

20/05/2022

LPT: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 550,000 CP

19/05/2022

LPT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/05/2022

LPT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/04/2022

LPT: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu