DNSE Detail Stock LPT

UPCOM: CTCP Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành

Dịch vụ giáo dục

logo

LPT

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

115 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

17.83 tỷ

Doanh thu

406 tỷ

97.88%

1,485.42

0

0.30

50.94%

0%

0%

6.37%

2.02%

55%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Phan Quang Tiệp

13.63%

Trần Ngọc Mai

10.5%

Nguyễn Trần Linh Chi

8.27%

Phạm Anh Tuấn

7.38%

Khác

60.22%

Tin tức & Sự kiện