Tin tức & sự kiện

02/02/2023

LQN: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

24/11/2022

LQN: Thay đổi nhân sự

23/09/2022

LQN: Bổ nhiệm chức danh Thư ký HĐQT đối với Ông Nguyễn Hồng Thái

04/08/2022

LQN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

LQN: Miễn nhiệm chức danh Phó Giám Đốc đối với Ông Lưu Tấn Trường từ 15/07/2022

30/06/2022

LQN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/06/2022

LQN: Thông báo thay đổi nhân sự cán bộ lãnh đạo, quản trị Công ty

15/06/2022

LQN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LQN của CTCP Licogi Quảng Ngãi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời cổ đông dự họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời cổ đông dự họp
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2021 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022;
+ Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm qua, phương hướng hoạt động trong năm tới;
+ Báo cáo tình hình hoạt động của BKS trong năm qua, phương hướng hoạt động trong năm tới;
+ Bầu Ủy viên HĐQT;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

26/05/2022

LQN: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/05/2022

LQN: CBTT thông báo thay đổi nhân sự, cán bộ chủ chốt quản lý Công ty

​​

11/05/2022

LQN: Nghị quyết HĐQT

11/05/2022

LQN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/05/2022

Licogi Quảng Ngãi bị xử phạt 85 triệu đồng

Ngày 04/05/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Licogi Quảng Ngãi (UPCoM: LQN).

15/04/2022

LQN: Báo cáo tài chính năm 2021

04/10/2021

LQN: Điều chỉnh ngày tạm ứng cổ tức

06/07/2021

LQN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

24/06/2021

LQN: Kế hoạch lãi sau thuế 2021 đạt 300 triệu đồng, không chia cổ tức

Theo tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2021, CTCP Licogi Quảng Ngãi (UPCoM: LQN) đặt mục tiêu doanh thu đạt 45 tỷ đồng, tăng 81% so với thực hiện năm 2020. Lãi sau thuế đạt 300 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm 2020 đang ghi nhận khoản lỗ 2.5 tỷ đồng.

23/06/2021

LQN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/06/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LQN của CTCP Licogi Quảng Ngãi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời cổ đông dự họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời cổ đông dự họp
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021;
+ Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm qua, phương hướng hoạt động trong năm tới;
+ Báo cáo tình hình hoạt động của BKS trong năm qua, phương hướng hoạt động trong năm tới;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.