DNSE Detail Stock LQN

UPCOM: CTCP Licogi Quảng Ngãi

Vật liệu xây dựng khác

logo

LQN

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

4.17 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-7.50 tỷ

Doanh thu

11.53 tỷ

0.06%

-3,958.21

0

0.04

0%

2,888.58%

-6.20%

0.54%

0%

30%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty LICOGI - CTCP

64.77%

Nguyễn Ngọc Thiên

1.61%

Khác

33.62%

Tin tức & Sự kiện