DNSE Detail Stock M10

UPCOM: Tổng Công ty May 10 - CTCP

Sản xuất sản phẩm may mặc công nghiệp

logo

M10

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

787 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

110 tỷ

Doanh thu

4,358 tỷ

7.11%

3,451.49

0

0.11

13.36%

20.96%

5.04%

10.25%

144.38%

65%

7.69%

15.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Dệt May Việt Nam

32.21%

Vũ Đức Giang

4.75%

Nguyễn Thiên Lý

3.48%

Nguyễn Thị Thanh Huyền

3.11%

Khác

56.45%

Tin tức & Sự kiện