Tin tức & sự kiện

31/01/2023

MCF: Báo cáo tài chính quý 4/2022

19/01/2023

BCTC 4/2022 MCF - Lợi nhuận tăng 0,18% trong 2022.

06/01/2023

MCF: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

25/10/2022

MCF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/10/2022

MCF: Báo cáo tài chính quý 3/2022

24/08/2022

MCF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/08/2022

MCF: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

25/07/2022

MCF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

MCF: Báo cáo tài chính quý 2/2022

11/07/2022

MCF: Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

07/07/2022

MCF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 720 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MCF của Công ty CP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 7,2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 720 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 22/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm, số 29 Nguyễn Thị Bảy, Phường 6, Tp. Tân An, Long An vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 22/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

01/07/2022

MCF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

24/06/2022

MCF: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

17/06/2022

MCF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/05/2022

MCF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/05/2022

MCF: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

19/05/2022

MCF: Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty

19/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MCF của Công ty CP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 15/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Xí nghiệp Bao bì và Thủ công Mỹ nghệ (Số 04 đường Cử Luyện, Phường 5, Tp. Tân An, Long An).
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng SXKD năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022;
+ Báo cáo thẩm định quyết toán tài chính năm 2021 của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo kết quả thực hiện quỹ lương năm 2021 và kế hoạch quỹ lương năm 2022;
+ Báo cáo thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch mức thù lao HĐQT năm 2022;
+ Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
          - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư năm 2021 và kế hoạch thực hiện đầu tư năm 2022;
+ Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
+ Thông qua tờ trình thực hiện giao dịch với tổ chức có liên quan năm 2022;
+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS (nếu có);
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.